dai ni jû rokka

Twenty-Sixth Lesson. 中国へ行く chûgoku e iku. Travel to China. 来年の春に中国へ行くつもりでした。 rainen no haru ni chûgoku e iku tsumori deshita. I wanted to travel to China next Spring. 中国語はできますか。 chûgoku go wa dekimasuka. Do you speak Chinese? 私はできません。 watakushi wa dekimasen. No, I don't. けれども息子はよくできますから、つれて行くつもりでした。 keredomo musuko wa yoku dekimasu kara, tsurete iku tsumori deshita. But… Continue reading dai ni jû rokka

Advertisements

dai ni jû gokka

Twenty-Fifth Lesson. 小説 shô setsu. The Novel. 今小説を書いています。 ima shôsetsu o kaite imasu. I am writing a novel right now. へえ、どんな小説ですか。 hee, donna shôsetsu desuka. Ah! What kind of novel? 推理小説です。 suiri shôsetsu desu. A crime story. 出版するつもりですか。 shuppan suru tsumori desuka. Is it for publishing? まだわかりません。 mada wakarimasen. I don't know yet. どんな話ですか。 donna… Continue reading dai ni jû gokka

dai ni jû yonka

Twenty-Fourth Lesson. アパート apâto. The Apartment. やっといいアパートがみつかりました。 yatto ii apâto ga mitsukarimashita. Finally I found a good apartment. とても狭いです。 totemo semai desu. It's very small. けれども駅から歩いて五分です。 keredomo eki kara aruite go fun desu. However, it's just five minutes away from the station. それは便利ですね。 sorewa benri desu ne. That's convenient. でもうるさくありませんか。 demo urusaku arimasen ka. But… Continue reading dai ni jû yonka

dai ni jû sanka

Twenty-Third Lesson. 仕事 shigoto. The Work. 上の息子さんはお元気ですか。 ue no musuko san wa o genki desu ka. How is your older son? 今年大学を卒業しました。 kotoshi daigaku o sotsugyô shimashita. He graduated this year. 東大でしたね。 tôdai deshita ne. It was well the University of Tokyo? はい、そうです。 hai, sô desu. Yes, that's correct. それはおめでとうございます。 sore wa omedetô gozaimasu. Congratulations!… Continue reading dai ni jû sanka

dai ni jû nika

Twenty-Second Lesson 郵便局 yû bin kyoku At the Post Office 郵便局はどこにありますか。 yû bin kyoku wa doko ni arimasu ka. Where is the post office? すぐ後ろにあります。 sugu ushiro ni arimasu. Right behind you. あ。これは、どうもありがとう。 a. kore wa, dômo arigatô. Ah! Thank you very much. ギリシャへの航空郵便葉書の料金はいくらですか。 girisha e no kôkû yûbin hagaki no ryôkin wa ikura desu ka.… Continue reading dai ni jû nika

dai ni jukka

Twentieth Lesson. 禁煙 kinen. No Smoking. この辺にタバコ屋がありますか。 kono hen ni tabakoya ga arimasu ka. Is there a tobacco shop here in the quarter? あります。 arimasu. Yes, there is. 遠いですか。 tooi desu ka. Is it far? いいえ、そんなに遠くありません。 i i e, sonna ni tooku arimasen. No, it's not that far. どこですか。 doko desu ka. Where is it?… Continue reading dai ni jukka

dai jû kyû ka

Nineteenth Lesson. コンサート konsâto. The Concert. このうつくしい人はだれですか。 kono utsukushi i hito wa dare desu ka. Who is this splendid person? この写真の人ですか。 kono shashin no hito desu ka. The young woman on the photo? はい、そうです。 hai, sô desu. Yes. 山口文子です。 yamaguchi fumiko desu. It's Yamaguchi Fumiko. 女優ですか。 joyû desu ka. Is she an actress? いいえ、女優ではありません。歌手です。 i… Continue reading dai jû kyû ka