dai san juk ka

Thirtieth Lesson.

夏休み

natsu yasumi.

Summer Holidays.


お久しぶりですね。きれいに小麦色に焼けましたね。

o hisa shiburi desu ne. kirei ni komugi iro ni yakemashita ne.

It’s been a moment that we met last time! You are so nicely tanned now!

夏休みはどこへ行ったのですか。

natsu yasumi wa doko e itta no desu ka.

Where did you go for the holidays?

大島へ行ってきました。

ôshima e itte kimashita.

I went to Ôshima.

瀬戸内海の西にある島です。そこの名物はみかんです。

setonaikai no nishi ni aru shima desu. soko no mei butsu wa mikan desu.

It’s an island to be found in the West of the Interior Sea. It’s famous for its mandarines.

そこは太陽の光が強いです。

soko wa taiyô no hikari ga tsuyoi desu.

The brightness of the sun is very strong there!

ですから、一日中泳ぐか昼寝しかできません。

desu kara, ichi nichi jû oyo gu ka hiru ne shika dekimasen.

That’s why during the day, you can only go swimming or have a rest.

毎朝、六時半い起きました。そして海へ泳ぎに行きました。

mai asa, roku ji han ni okimashita. soshite umi e oyo gi ni ikimashita.

Every morning I got up at six thirty. Then I went to the sea for swimming.

その時間は海岸いだれもいません。

sono jikan ha kaigan ni daremo imasen.

At this time, there is nobody at the beach.

朝日が水平線から出てくる眺めはすばらしいです。

asahi ga suiheisen kara dete kuru nagame wa subarashii desu.

The spectacle of the sun rising at the horizon is splendid!

日中はとても暑いです。村の人は働いていますが私は昼寝をしていました。

nitchû wa totemo atsui desu. mora no hito wa hatarai te imasu ga watakushi wa hirune o shiteimashita.

In the middle of the day it’s very hot. The villagers work but I was taking a nap.

島で食べた魚や貝類はとてもおいしかったです。

shima de tabeta sakana y kairui wa totemo oishi kata desu.

Fish and seafood that I have eaten on this island were delicious.

その日に釣れた魚ですから、とても新鮮です。

sono hi ni tsureta sakana desu kara, totemo shinsen desu.

As the fish are caught the same day, they are very fresh.

また来年お夏も行くつもりです。

mata rainen no natsu mo iku tsumori desu.

I’ll go back next year!

うらやましいですね。

urayamashi i desu ne.

How much I envy you!


練習

renshuu

Exercises

兄は起きていましたが、私は寝ていました。

ani wa okite imashita ga, watakushi wa nete imashita.

My brother was already up, but I was still asleep.

フランスの西にある村に行ったのです。

furansu no nishi ni aru mura ni itta no desu.

I went to a village in the West of France.

その島で食べたみかんはとてもおいしかったですが、ブールはとても高かったです。

sono shima de tabeta mikan wa totemo oishikatta desu ga, bîru wa totemo takakatta desu.

The mandarines that I have eaten on this island were delicious, but the beer was very expensive.

すぐ行きましたが、だれもいませんでした。

sugu ikimashita ga, daremo imasen deshita.

I went immediately but there was nobody.

ここからは海しか見えません。

koro kara wa umi shika miemasen.

From here you see only the sea.


Romaji


gozen hachi ji made daremo imasen

午前八時まで誰もいません。

jusqu’à 8 heures du matin il y a personne

jû ichi ji han ni iku to omoimasu

十一時半に行くと思います。

je pense que j’irai à 11 heures et demi

musuko wa jûsu shika nomimasen

息子はジュースしか飲みません。

mon fils ne boit que des jus de fruits

nihongo ka chûgokugo no hon shika arimasen 

日本語か中国語の本しかありません。

il n’y a que des livres de japonais ou de chinois

yoku aruku michi desu 

良く歩く道です。

c’est un chemin que je prends souvent à pied

Advertisements