dai ni jû rokka

Twenty-Sixth Lesson.

中国へ行く

chûgoku e iku.

Travel to China.


来年の春に中国へ行くつもりでした。

rainen no haru ni chûgoku e iku tsumori deshita.

I wanted to travel to China next Spring.

中国語はできますか。

chûgoku go wa dekimasuka.

Do you speak Chinese?

私はできません。

watakushi wa dekimasen.

No, I don’t.

けれども息子はよくできますから、つれて行くつもりでした。

keredomo musuko wa yoku dekimasu kara, tsurete iku tsumori deshita.

But as my son speaks it well, I had the intention to bring him with me.

しかし息子は都合が悪くなりました。

shikashi musuko wa tsugô ga waruku narimashita.

However, it looks like he can’t go.

中国へ何をしに行きますか。

chûgoku e nani o shi ni ikimasu ka.

What do you want to do in China?

仕事と観光です。

shigoto to kankô desu.

For work and for looking around.

私は中国語が少しできますから、お共しましょうか。

watakushi wa chûgoku go ga suko shi dekimasu kara, o tomo shimashô ka.

As I know Chinese a little, I could accompany you.

それに来年の春は暇です。

soreni rainen no haru wa hima desu.

In addition, I am free next Spring.

それはたすかります。ぜひおねがいします。

sore wa tasukarimasu. zehi onegai shimasu.

Ah, you save me! So you come with me!

今度の月曜日の晩一緒に食事をしましょう。

kondo no getsuyôbi no ban issho ni shokuji o shimashô.

Next Monday evening, let us have dinner together!

はい、そうしましょう。

hai, sô shimashô.

Okay, agreed!


練習

renshuu

Exercises

イギリス人の友達をピクニックに誘うつもりです。

igirisu jin no tomodachi o pikunikku ni sasou tsumori desu.

I intend to invite my British friend for pique-nique.

息子さんはフランス語ができますか。

musuko san wa furansu go ga dekimasu ka.

Does your son speak French?

本屋へ何を買いに行きますか。

honya e nani o kai ni ikimasu ka.

What are you going to buy in the bookstore?

暇ですから、映画を見に行きましょう。

hima desu kara, eiga o mi ni ikimashô.

As we are free, let’s go to the cinema.

郵便局へ行きます、子供をつれて行きます。

yûbinkyoku e ikimasu, kodomo o tsurete ikimasu.

I go to the post office. I take the children with me.


Romaji


rainen jidôsha o kaimasu

来年自動車を買います。

l’année prochaine j’achèterai une voiture

nihongo ga sukoshi dekimasu

日本語が少しできます。

je parle un peu japonais

kondo no doyôbi ni ikimasu

今度の土曜日に行きます。

j’irai samedi prochain

pan wa sukoshi dake tabemasu 

パンは少しだけ食べます。

le pain, je n’en mange qu’un peu

tsugô ga waruku narimashita 

都合が悪くなりました。

j’ai eu un empêchement


Download PDF

Advertisements